جلسه انجمن مامایی در خصوص وب سایت

حضور اعضای انجمن مامایی به همراه ماما همراه های شهر مشهد در در ساختمان نظام پزشکی بلوار سجاد.

این جلسه در خصوص معرفی اجمالی وب سایت به همراه آموزش آن و همچنین ارائه طرح های پیشنهادی در تاریخ 1400/11/07 با حضور نمایندگان مجموعه ایدبال برگذار خواهد شد،

لذا حضور تمامی اعضای عضو انجمن در این جلسه الزامی می باشد.