ارائه خدمات مشاوره اي و آموزش خود مراقبتی به زنان و دختران (در دورانهاي مختلف زندگی


استفاده بهینه از توان نیروهاي کارآمد و متخصص در جهت پیشگیري و رفع مشکلات بهداشتی درمانی


توانمند سازي زنان و مادران در خصوص ارتقاي سطح سلامتی خود و خانواده

درباره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی خراسان رضوی

برای تقویت انجمن ماماها و ارتقاء حرفه مامایی در سطح جهان با ارتقاء ماماها مستقل به عنوان مناسب ترین مراقبان برای زنان باردار و حفظ زایمان طبیعی، به منظور افزایش سلامت باروری زنان، نوزادان و خانواده های آنها.