لیست مراکز مامایی
مراکزی که عضو انجمن مامایی خراسان رضوی هستن
مشاهده
دوره ها
لیست دوره های انجمن مامایی
ماما همراه
لیست ماما همراه های عضو انجمن مامایی خراسان رضوی به همراه مراکز درحال فعالیت
مشاهده

اهداف انجمن مامایی خراسان رضوی

  • ارائه خدمات مشاوره اي و آموزش خود مراقبتی به زنان و دختران (در دورانهاي مختلف زندگی)
  • استفاده بهینه از توان نیروهاي کارآمد و متخصص در جهت پیشگیري و رفع مشکلات بهداشتی درمانی
  • کاهش هزینه هاي بهداشتی، درمانی جامعه و کاهش هزینه ها و مدت بستري
  • کاهش عوارض و مرگ و میر مادر و نوزاد و شیرخوار
  • توانمند سازي زنان و مادران در خصوص ارتقاي سطح سلامتی خود و خانواده
  • غربالگري مادر و جنین در معرض خطر در دوران بارداري
  • کاهش تولد نوزادان نارس و زودرس
  • حفظ و ارتقاي رشد و تکامل جنین